Menu

Privacyverklaring

Proven Therapies is gevestigd in Hilversum, staat ingeschreven onder nummer 63509067 van de Kamer van Koophandel en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de onderhavige verklaring.

Contactadres

info@proventherapies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Proven Therapies verwerkt persoonsgegevens van diegenen die gebruik maken van onze diensten en/of omdat deze aan ons worden verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Andere persoonsgegevens die actief worden verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • BIG nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of hun voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@proventherapies.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Proven Therapies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren kunnen wij u bellen of e-mailen
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Proven Therapies zal op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Proven Therapies) bij betrokken is. Proven Therapies gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Outlook 365, Office programma’s en Wordpress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Proven Therapies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens - 5 jaar

 • Personalia - 5 jaar t.b.v. bijhouden cursusregister
 • Adres - 5 jaar t.b.v. bijhouden cursusregister
 • E-mailadres - 5 jaar t.b.v. bijhouden cursusregister
 • IP-adres - 3 jaar t.b.v. onderzoek voor onze website
 • Overige persoonsgegevens
 • Locatiegegevens - 3 jaar t.b.v. onderzoek voor onze website
 • Bankrekeningnummer - 1 jaar t.b.v. het afronden van de betaling
 • BIG nummer - 5 jaar t.b.v. de invoer van accreditatiepunten

Delen van persoonsgegevens met derden

Proven Therapies verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Proven Therapies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proven Therapies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@proventherapies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dat geval om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uwpasfoto, MRZ (machine readable zone, d.w.z. de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier werkweken, op uw verzoek.

Proven Therapies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Proven Therapies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@proventherapies.nl

Directie Proven Therapies