Menu

Algemene voorwaarden

Proven Therapies organiseert scholing voor beroepskrachten in de gezondheidszorg en streeft naar verdere verbetering van hun professioneel functioneren. In dit document worden de algemene voorwaarden van Proven Therapies beschreven.

Algemeen

Artikel 1. Algemene bepalingen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Deelnemers die scholing afnemen van Proven Therapies.

 1. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de relatie tussen Proven Therapies en de betaler, indien die anders is dan de Deelnemer aan de scholing.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Proven Therapies ( www.proventherapies.nl) en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63509067.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Scholing: een door Proven Therapies georganiseerde opleiding, leergang, training, conferentie, supervisie, coaching, leertherapie of andere onderwijsvorm. De Scholing wordt bij Proven Therapies ingeroepen via open inschrijving waar Deelnemers individueel of in groepsverband op inschrijven of goedkeuring van een door Proven Therapies uitgebrachte offerte.
 2. Cursusvoorwaarden: aanvullende voorwaarden betrekking hebbend op de relatie tussen Proven Therapies en de Deelnemers en Betalers van een Scholing van Proven Therapies. Supervisor, therapeut, coach, cursusleider, docent of trainer: de persoon die de Scholing namens Proven Therapies leidt en verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan.
 3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Scholing.
 4. Betaler: de Deelnemer of de organisatie die namens de Deelnemer is gehouden tot betaling van het deelnamegeld of de organisatie die de Scholing via een door hen goedgekeurde offerte als incompany afneemt.
 5. Aanmelding: schriftelijke inschrijving van (een) potentiële Deelnemer(s) voor een Scholing van Proven Therapies.
 6. Aankondiging: door Proven Therapies opgestelde voorlopige informatie betreffende aanmelding, uitvoering en deelnamegeld van een Scholing.
 7. Cursusmateriaal: al het materiaal dat Proven Therapies in het kader van een Scholing aan een Deelnemer of Betaler ter beschikking stelt.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Proven Therapies enerzijds en Deelnemer en Betaler anderzijds en maken daarvan deel uit.
 2. Door aanmelding aanvaarden Deelnemer en Betaler deze algemene voorwaarden.
 3. Uitsluiting van (delen van) deze algemene voorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke instemming van Proven Therapies.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in de algemene voorwaarden verstaan per brief of e-mail.
 5. De Deelnemer verplicht zich de Betaler (zijn/haar werkgever en/of een derde die jegens de Deelnemer is gehouden tot betaling van het deelnamegeld). op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Proven Therapies geen beroep kan doen op (een gedeelte van) een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven zij voor het overige in stand.

Artikel 4. Aanvullende voorwaarden

Per Scholing kunnen aanvullende voorwaarden gelden, deze kunnen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Proven Therapies betreffen of een aanpassing van onderdelen van de algemene voorwaarden van Proven Therapies. In dat laatste geval vervangen de aanvullende voorwaarden de algemene voorwaarden met betrekking tot het betreffende (sub)artikel..

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Proven Therapies stelt het door haar beschikbaar te stellen materiaal voor de Scholing zeer zorgvuldig samen. Echter, Proven Therapies kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van dit materiaal. Proven Therapies sluit dan ook aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op materiaal en/of informatie, op andere wijze in het kader van een Scholing door Proven Therapies verstrekt.
 2. Aansprakelijkheid van Proven Therapies voor eventuele schade die Deelnemer of Betaler lijden als gevolg van annulering van (delen van) een Scholing is eveneens uitgesloten.
 3. Indien de Deelnemer of Betaler schade lijden waarvoor Proven Therapies aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van Proven Therapies te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan de vergoeding die Deelnemer of Betaler op basis van de overeenkomst met Proven Therapies is verschuldigd.

Artikel 6. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht, copyright en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Proven Therapies verzorgde Scholing wordt/blijft eigendom van Proven Therapies en/of de docent(en) van de betreffende Scholing.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Deelnemer en Betaler niet toegestaan om het materiaal van Proven Therapies anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 7. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met Proven Therapies is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met een met Proven Therapies gesloten overeenkomst worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Proven Therapies is gevestigd.

Aanmelding en toelating tot de scholing

Artikel 8. Aanmelding

 1. Aanmelding voor een Scholing gebeurt op basis van het aanmeldingsformulier voor de desbetreffende cursus of via een opdrachtbevestiging door Betaler van een offerte die Proven Therapies op diens verzoek aan Betaler heeft uitgebracht. Het aanmeldingsformulier of de opdrachtbevestiging dient ingevuld en ondertekend per post of e-mail aan Proven Therapies te worden verzonden.
 2. Na schriftelijke bevestiging door Proven Therapies van het aanmeldingsformulier of de opdrachtbevestiging geldt een bedenktijd van 14 dagen waarin de Deelnemer of Betaler de gelegenheid hebben om de inschrijving of opdrachtbevestiging zonder kosten ongedaan te maken. Na het verstrijken van deze termijn is de Deelnemer of Betaler verplicht tot betaling van het deelnamegeld.
 3. De aanmelding geldt voor de totale periode dat de Scholing duurt. Bij tussentijdse beëindiging door Deelnemer of Betaler wordt geen geld gerestitueerd.
 4. Een Deelnemer of Betaler geldt als aangemeld voor de Scholing, nadat de aanmelding door Proven Therapies schriftelijk is bevestigd.

Artikel 9. Toelating

 1. Proven Therapies kan aan Deelnemers toelatingseisen stellen voor deelname, bijvoorbeeld met betrekking tot vooropleiding en werkervaring. Ook kan Proven Therapies een termijn voor aanmelding stellen en/of grenzen stellen aan het aantal Deelnemers aan de Scholing. De toelatingseisen, de procedure en de termijn voor aanmelding kunnen per Scholing verschillen.
 2. Proven Therapies behoudt zich het recht voor om Deelnemers die in haar optiek op enigerlei wijze het gebruikelijke verloop van een Scholing verstoren, van verdere deelname uit te sluiten. De betalingsverplichting ten aanzien van deelname van deze Deelnemer blijft in dat geval in stand.
 3. Deelnemers en Betalers kunnen geen vrijstelling krijgen voor onderdelen van een Scholing, behalve met schriftelijke toestemming van de directie van Proven Therapies.

Artikel 10. Accreditatie

 1. Proven Therapies zal voor haar Scholing accreditatie aanvragen bij een beroepsvereniging indien hierover met Deelnemers of Betalers afspraken zijn gemaakt.
 2. Indien de Scholing is geaccrediteerd, dan vermeldt Proven Therapies dit bij de informatie over de Scholing. Proven Therapies informeert Deelnemers desgewenst over het aantal punten dat zij kunnen verkrijgen.
 3. Deelnemers die accreditatiepunten wensen te ontvangen schrijven op een presentieformulier van Proven Therapies hun naam, BIG-registratienummer, lidmaatschapsnummer van de beroepsvereniging en handtekening. Hiermee kan Proven Therapies hen bij hun beroepsvereniging aanmelden voor accreditatiepunten.
 4. Proven Therapies gaat over tot aanmelden van de Deelnemer nadat betaling voor deelname is ontvangen en de cursus heeft plaatsgevonden.

Betaling en annulering

Artikel 11. Betaling

 1. Proven Therapies factureert de volledige kosten in één keer. Betaling geschiedt in één termijn. De Deelnemer of Betaler dient het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te hebben voldaan.
 2. Proven Therapies behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid van betaling te verlangen.
 3. In het geval Proven Therapies kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van de betaler.
 4. Bij niet tijdige betaling volgt een herinnering. Indien dan nog geen betaling plaatsvindt, behoudt Proven Therapies zich het recht voor om rentekosten in rekening te brengen bij de Deelnemer of Betaler.
 5. Overige (on)kosten zoals arrangementskosten, kosten voor cursusmaterialen zijn opgenomen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 12. Korting

 1. In sommige gevallen verleent Proven Therapies korting op de gestelde prijzen.
 2. Als een kortingsregeling van toepassing is, dan wordt deze vermeld in de offerte die de Deelnemer of Betaler ontvangt. Indien geen korting in de offerte vermeld wordt, is er geen korting van toepassing.

Artikel 13. Annulering

 1. In het geval de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld omdat het aantal aanmeldingen voor een cursus kleiner is dan 6, dan behoudt Proven Therapies zich het recht voor de cursus te annuleren. Zij informeert Deelnemers en Betalers hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus. Mocht kort voor een cursusbijeenkomst de docent onverhoopt ziek worden, dan zal Proven Therapies zich ervoor om live of online een vervangende docent in te zetten en worden de kosten niet gerestitueerd. Mocht dit alternatief niet beschikbaar zijn, dan informeert Proven Therapies per omgaande alle Deelnemers en de Betaler stelt hen een vervangende datum voor. In het geval van annulering op initiatief van Proven Therapies worden de reeds betaalde cursusgelden volledig en binnen 4 weken gerestitueerd. Proven Therapies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten, omzet of welke schade dan ook.
 2. De Deelnemer en Betaler kunnen alleen schriftelijk annuleren. De schriftelijke annulering per email of per post dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Scholing door Proven Therapies te zijn ontvangen. Tot deze datum wordt de kosten gerestitueerd. Bij latere annulering zijn Deelnemer of Betaler de volledige prijs verschuldigd en zal geen restitutie meer plaatsvinden. Tussentijdse beëindiging of annulering van Deelnemer of Betaler geeft hen geen recht op enige terugbetaling. Met het aantal dagen tussen de aanvang van de Scholing en de annulering wordt bedoeld het aantal kalenderdagen. Het aantal dagen wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van de annulering door Proven Therapies.
 3. Indien betaler het door hem aan Proven Therapies verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, zal Proven Therapies het hem toekomende bedrag, met inachtneming van Artikel 12b. aan de Deelnemer of Betaler terugbetalen op een door de Deelnemer of Betaler aangewezen bankrekening.
 4. Bij verhindering van een Deelnemer kan een vervanger worden voorgesteld door de Deelnemer, mits de voorgestelde vervanger voldoet aan de toelatingsvereisten. De vervanger dient afzonderlijk door Proven Therapies te worden toegelaten. In dit geval wordt enkel € 125 administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Indien de Deelnemer zijn/haar deelname aan de Scholing wenst uit te stellen naar de eerstvolgende editie hiervan, dan nog is hij/zij gehouden aan de Artikelen. 12b en 12c. Hierna kan de Deelnemer zich desgewenst opnieuw aanmelden voor de Scholing. Proven Therapies kan onder verwijzing naar artikel 15. niet garanderen dat de Scholing daadwerkelijk doorgang zal vinden of ongewijzigd zal worden aangeboden.

Uitvoeriing

Artikel 14. Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid

Alle informatie over organisaties en personen die tijdens de uitvoering van de Scholing bekend wordt bij betrokkenen (cursusleiding, Deelnemers, docenten, Betalers), worden door alle betrokkenen als vertrouwelijk beschouwd en met zorgvuldigheid behandeld. Dit houdt in dat deze informatie niet aan derden buiten de Scholing zal worden gegeven en uitsluitend zal worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Scholing. Gebruik ten behoeve van andere doeleinden is uitsluitend mogelijk met toestemming van de persoon van wie de informatie afkomstig is.

Artikel 15. Verantwoordelijkheden

 1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor:
  • De aanwezigheid bij alle onderdelen van de Scholing
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan de uitvoering van de Scholing
  • Voorbereiding en zelfstudie
 2. Bij een incompany is de Betaler verantwoordelijk voor de volgende voorbereidingen voor de Scholing:
  • De informatievoorziening aan Deelnemers
  • Een ruime zaal waarin plenair rollenspellen kunnen worden gedaan
  • Opstelling van de tafels en stoelen voor de cursisten in hoefijzer-vorm
  • Beamer, scherm en 2 geluidboxen voor de power point presentatie
  • Op de eerste dag een half uur voor aanvang van de Scholing in de cursusruimte assistentie van een deskundige voor het aansluiten en testen van beeld en geluid met de docent - Een whiteboard met 3 kleuren werkende stiften
  • Een goede lunch voor de cursisten.
 3. Proven Therapies is verantwoordelijk voor:
  • De inhoud van de Scholing
  • De kwaliteit van de Scholing
  • De begeleiding van Deelnemers in hun persoonlijke leerproces tijdens de Scholing
  • Een deugdelijke procesgang bij Scholing met open inschrijving
  • Het verstrekken van een certificaat indien dit is afgesproken met de Deelnemer of Betaler
  • Het administratief inschrijven van deelnemers bij de beroepsvereniging(en) voor accreditatiepunten indien dit is afgesproken met de Deelnemer of Betaler.
 4. Proven Therapies zal de Scholing niet voortijdig stopzetten. Deelnemers die gestart zijn met de Scholing kunnen deze in zijn volledigheid afronden binnen de hiervoor gestelde kenmerken.
 5. Proven Therapies is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de Scholing belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Nakoming

 1. Proven Therapies is gerechtigd bij het organiseren van een Scholing af te wijken van de aankondiging, indien redelijkerwijs van haar niet gevergd kan worden dat zij de Scholing onverkort uitvoert zoals aangekondigd.
 2. In geval van wijziging(en) zal Proven Therapies zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Scholing.
 3. Naar aanleiding van verandering(en) van een Scholing kan wijziging van onder andere prijs en aan te leveren materiaal optreden. De Deelnemer of Betaler worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 17. Vragen, klachten en geschillen

 1. Proven Therapies streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus zo prompt mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven of e-mails, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Proven Therapies per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Proven Therapies zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. Proven Therapies streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van haar dienstverlening. Wanneer de Deelnemer of Betaler desalniettemin klachten heeft, dan geldt de klachtenregeling. De Deelnemer of Betaler maken de klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de wijze die in de klachtenregeling is beschreven. Alleen dan zal Proven Therapies de klacht in behandeling kunnen nemen. De klachtenregeling is te vinden op de website van Proven Therapies onder de rubriek ‘Over ons’. Proven Therapies zal er alles aan doen om de betreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
 4. Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot een oplossing gebracht. Daarbij wordt de klachtenprocedure gevolgd. Indien een geschil niet naar tevredenheid wordt beslecht, kan het geschil bij uitsluiting van andere instanties worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter in het arrondissement waar Proven Therapies is gevestigd.
 5. Op alle met Proven Therapies gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de algemene voorwaarden of bij overeenkomst.

Overig

Proven Therapies is geregistreerd door het CRKBO. Dit betekent dat onze nascholing (cursussen, supervisie, leertherapie en coaching) vrijgesteld is van BTW.